Proč dát šanci bylinám v roce 2023

Bylinoznalectví a jeho přínos po tisíce let

Bylinky obsahují účinné léčivé látky s prokázanými výsledky, výzkumem a úspěchy po tisíce let. Na rozdíl od léků a léčiv s chemickým základem. Jejich podávání je snazší, čistčí a přívětivější k přírodě i člověku, především ale bezpečnější než jakákoliv chemie! Na rozdíl od léčiv nepřináší kromě úlevy a léčivých výsledků žádné vedlejší účinky (většina léčiv a léků) , destrukturalizaci organismu (kortikoidy a chemoterapie), závislosti (většina analagetik a antidepresiv). Po tisíce let jsme se my lidé a zvířata vyvíjeli stejně jako příroda tedy i byliny. Naše architektira lidského těla je tedy v sounáležitosti s tím, co roste kolem nás. Rozhodně ne s léky a umělými - syntetickými látkami, keré zná lidská civilizace sto let. Nikoliv tisíce a miliony jako "býlí" - flóru kolem nás.

Bylinkáři, celostní lékaři a léčitelé i světoví šamani upřednostňují bylinky pro jejich pozvolna působící účinky a výsledky. Pro jejich podporu přirozeného léčebného procesu organismu po dobu několika týdnů i měsíců s dlouhodobými nebo dokonce trvalými výsledky bez vedlejších účinků. Bez budoucích závislostí a útrap. 

Ne nadarno říkaly už naše babičky, "dostaneš jeden lék a do pěti let jich máš deset a jsi otrok, lidská troska". Obzvlášť v dnešní době nám stojí za to přemýšlet, proč nám lékaři, obří farmakokoncerny a jejich reklamy, mnohdy Fake news a tzv. koupení influenceři, blogeři, vlogeři a "dobrovolníci" nabízí potravinové doplňky, léčiva, léky na cokoliv? Zhrozila jsem se při Tv reklamě, kde malá holčička polyká lžíci sirupu, aby měla chuť k jídlu!  Přemýšlejme o sobě jako o té osobě, kterou bychom měli milovat, pečovat o ni, velmi zvažovat, co jí nabídnout, když chceme předcházet trápení nebo nemoci a nebo, když už nemoc přijde. Máme jen jedno tělo, jednu mysl a jednu duši. Všechny tyto tři části spolu musí vycházet celostně. A my bychom se o ně měli  celistvě starat s láskou a pokorou. Vždyť nám slouží celý náš pozemský život.  

Dlouhodobé užívání bylin komplexně tedy vnitřně, aplikací obkladů, koupelemi přes kůži ale i aromaterapií přináší tzv. mikrocirkulaci organismu, uvolňuje neuroreceptory, svaly, napětí. Aktivuje lymfu a krevní oběh. Zlepšuje tak prokrvení léčebných orgánů, systému který vás trápí. Při užívání bylin se vytváří zpětná biologická vazba s životně důležitými orgány a se všemi částmi nervové soustavy. Také se obnovuje homeostáze organismu včetně endokrinologického systému. Podporuje  tak produkci vlastních léčivých látek například pro podporu kognitivních funkcí - endorfinů, neuropeptidů. 

V čem je síla a světová jedinečnost BIO Levandule Chodouňské?

Obsahuje kromě základních prvků levandule lékařské (terpeny, flavonoidy, linalylacetáty, nerol, borneol, geraniol, isoborneol, geraniol, lonalol, cineol, kafr a dalších 30 složek, tříslovin, antokyanů, hořčinů a pryskyřice) také minerály: vápník, hořčík, zinek.

Od Hippokrata považována za královnu bylin (desinfekční, sedativní účinky, antiseptické, antioxidant, antivirotikum, antibiotikum, přírodní sladidlo, dynamicky regeneruje veškeré problémy nervové a trávící soustavy a v důsledku toho (chod neuro receptorů popsaných s neuropeptidy Candace B. Pert americkou vědkyní jako naše duše (1984 objevila opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny v mozku.) příznivě ovlivňuje chod všech systému a orgánů v těle (dýchací, endokrinní, limbický, pohybový, kardiovaskulární….

Na území současného Barrandien geoparku, v jehož srdci naše BIO pole leží, jej přinesli Keltové v rámci stěhování národů v 10. století př. n. l. Bohužel Keltové, jak víme, doposud neprobádaní /BBC dokumenty postupně přináší nová fakta každý rok /byli to skvělí pěstitelé a bylinkáři.

Pro odborníky

Bylo provedeno několik výzkumů k objasnění mechanismu účinku levandule v neuronálních tkáních. Levandule inhibovala lipopolysacharidem indukovanou zánětlivou reakci v lidských monocytových THP-1 buňkách, která by mohla souviset s expresí HSP70 [39]. Antioxidační a relativně slabá cholinergní inhibice byla popsána u levandule [38, 40] a linaloolu [41–43]. Linalool inhiboval uvolňování acetylcholinu a mění funkci iontového kanálu na nervosvalovém spojení [44]. Tato zjištění ukazují, že několik cílů relevantních pro léčbu Alzheimerovy choroby; anticholinergní, neuroprotektivní a antioxidační aktivity lze nalézt v levanduli.

]. Předpokládá se, že cholinergní systém hraje roli v analgetickém, anxiózním, antidepresivním a antikonvulzivním účinku levandule.

Úzkost, deprese a levandule

Levandule se používala při léčbě úzkostných poruch a souvisejících stavů. Byly identifikovány tři klinické studie, které zkoumaly účinnost orálního levandulového oleje (silexan; esenciální olej vyrobený z levandulových květů parní destilací), podávaného jednou denně v dávce 80 mg/den, u subsyndromální (smíšené) úzkostné poruchy a generalizované úzkostná porucha a také neklid a agitovanost. Anxiolytický účinek levandule byl lepší než placebo u 221 pacientů trpících úzkostnou poruchou.

Nespavost a levandule

Levandule byla navržena jako vynikající přírodní prostředek k léčbě nespavosti a zlepšení kvality spánku. Jednoduše zaslepené randomizované studie zkoumající účinnost levandulového zápachu na kvalitu spánku ukázaly, že levandule zlepšila průměrné skóre kvality spánku u patnácti zdravých studentů [74], u šedesáti čtyř pacientů s ischemickou chorobou srdeční [75] a u 34 pacientů. ženy středního věku s nespavostí [76]. Deset jedinců s nespavostí, ověřených skórem 5 a více v Pittsburghském indexu kvality spánku (PSQI), bylo léčeno levandulovým zápachem. Šest až osm kapek levandulového oleje přidaných každou noc do kazety zlepšilo skóre PSQI o -2,5 bodu. Výraznější zlepšení bylo pozorováno u žen a mladších účastníků. Mírnější nespavost se také zlepšila více než těžká 

Zdroje: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612440/

andelske_kapky_v_peri

---

Herbalism and its benefits for thousands of years

Herbs have contained effective medicinal substances with proven results, research and success for thousands of years. Unlike drugs and medicines with a chemical base. Their administration is easier, cleaner and friendlier to nature and people, but above all safer than any chemistry! Unlike drugs, it does not bring any side effects, destruction of the organism (corticoids and chemotherapy), addictions (most analgesics and antidepressants) in addition to relief and healing results. For thousands of years, us humans and animals have evolved in the same way as nature, i.e. herbs. Our architecture of the human body is therefore in a relationship with what grows around us. Certainly not with drugs and artificial - synthetic substances known to human civilization for a hundred years. Not thousands and millions like "herbs" - the flora around us.

Herbalists, holistic doctors and healers, and shamans of the world favor herbs for their slow-acting effects and results. For their support of the body's natural healing process for several weeks or months with long-term or even permanent results without side effects. Without future dependencies and hardships.

No wonder our grandmothers used to say, "you accept one kind of medicine and by the age of five you have ten of them and you are a slave, a human waste". Especially nowadays, it is worth thinking why doctors, giant pharmaceutical companies and the advertisements (often fake news) and so-called bought influencers, bloggers, vloggers and "volunteers" offer us food supplements, medicines, medicines for anything. I was horrified by the TV commercial where the little girl swallows a spoonful of syrup to get her appetite back! Let's think of ourselves as the person we should love and take care of. Consider what you would offer to that person when you want to prevent their suffering or illnesses and heal them. We only have one body, one mind and one soul. All these three parts must work together as a whole and we should care for them holistically with love and humility. After all, our entire earthly life serves us.

The long-term use of herbs comprehensively, i.e. internally, through the application of poultices, skin baths and aromatherapy, brings the so-called microcirculation of the organism, relaxes neuroreceptors, muscles, and tension. Activates lymph and blood circulation. It thus improves blood flow to the healing organs, the system that is bothering you. When using herbs, a biological feedback loop is created with vital organs and with all parts of the nervous system. The homeostasis of the organism, including the endocrinological system, is also restored. It thus supports the production of its own medicinal substances, for example to support cognitive functions - endorphins, neuropeptides.

What is the strength and global uniqueness of BIO lavandula bohemia?

In addition to the basic elements of medicinal lavender (terpenes, flavonoids, linalyl acetates, nerol, borneol, geraniol, isoborneol, geraniol, lonalol, cineole, camphor and other 30 components, tannins, anthocyanins, bitters and resins), it also contains minerals: calcium, magnesium, zinc.

Considered the queen of herbs since Hippocrates it disinfects, has sedative effects, is antiseptic, antioxidant, antiviral, antibiotic, naturally sweet, dynamically regenerates all problems of the nervous and digestive system and as a result favorably affects the operation of all systems and organs in the body (respiratory, endocrine, limbic, movement, cardiovascular....).

It was brought to the territory of the current Barrandien geopark, in the heart of which our BIO field is located, by the Celts as part of the migration of people in the 10th century BC. Unfortunately, the Celts, as we know, still unexplored /BBC documents gradually bring new facts every year /they were great growers and herbalists.

For professionals

Several studies have been conducted to elucidate the mechanism of action of lavender in neuronal tissues. Lavender inhibited lipopolysaccharide-induced inflammatory response in human monocytic THP-1 cells, which could be related to HSP70 expression [39]. Antioxidant and relatively weak cholinergic inhibition has been reported for lavender [38, 40] and linalool [41–43]. Linalool inhibited acetylcholine release and alters ion channel function at the neuromuscular junction [44]. These findings indicate that several targets relevant to the treatment of Alzheimer's disease; anticholinergic, neuroprotective and antioxidant activities can be found in lavender.

]. The cholinergic system is thought to play a role in lavender's analgesic, anxiolytic, antidepressant, and anticonvulsant effects.

Anxiety, depression and lavender

Lavender has been used in the treatment of anxiety disorders and related conditions. Three clinical trials were identified that investigated the efficacy of oral lavender oil (silexan; an essential oil made from lavender flowers by steam distillation), administered once daily at a dose of 80 mg/day, in subsyndromal (mixed) anxiety disorder and generalized anxiety disorder as well as restlessness and agitation. The anxiolytic effect of lavender was better than placebo in 221 patients suffering from anxiety disorder.

Insomnia and lavender

Lavender has been suggested as an excellent natural remedy for treating insomnia and improving sleep quality. Single-blind, randomized trials investigating the effectiveness of lavender odor on sleep quality showed that lavender improved sleep quality scores in fifteen healthy students [74], in sixty-four patients with coronary heart disease [75], and in 34 patients. middle-aged women with insomnia [76]. Ten individuals with insomnia, verified by a score of 5 or more on the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), were treated with lavender odor. Six to eight drops of lavender oil added to the cartridge each night improved PSQI scores by -2.5 points. More significant improvement was observed in women and younger participants. Milder insomnia also improved more than severe insomnia

 

SOURCES:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612440/ 

 

 

levandulové údolí