Alzheimer a Levandule lékařská

Bylo provedeno několik výzkumů k objasnění mechanismu působení levandule v neuronových tkáních. Levandule inhibovaný lipopolysacharid indukovala zánětlivou odpověď v lidských monocytových THP 1 buňkách, která by mohla souviset s expresí HSP70 [39]. Antioxidant a relativně slabá cholinergní inhibice byla popsána u levandule [38, 40] a linaloolu [41-43]. Linalool inhiboval uvolňování acetylcholinu a změny funkce iontového kanálu na nervosvalovém spojení [44••].

Tato zjištění ukazují, že pro léčbu Alzheimerovy choroby je relevantních několik cílů nemoci; anticholinergní, neuroprotektivní a antioxidační aktivity lze nalézt v levanduli Neuroprotektivní účinek levandulového oleje proti cerebrální ischemii a reperfuznímu poškození je pravděpodobně připisováno jeho antioxidačním účinkům [38]. Hodnocení účinků doporučuje modulovat GABAergní neurotransmisi, zejména na GABAA receptorech, a zvýšit inhibiční tonus nervového systému Levandulový olej 
v závislosti na dávce inhibovalo uvolňování histaminu a anti-DNP IgE indukovanou sekreci tumor nekrotizujícího faktoru alfa z peritonea žírné buňky u myší [47].

Bylo prokázáno, že levandulový olej inhibuje sympatické nervy inervující bílou a hnědou tukovou tkáň a nadledvinka a excituje parasympatický žaludeční nerv [48, 49]. Vůně levandulového oleje a zejména jeho složka linalool ovlivňuje autonomní nervů, pravděpodobně prostřednictvím histaminergní reakce, snižuje lipolýzu a produkci tepla (výdej energie) a zvyšuje chuť k jídlu a tělesné hmotnosti u potkanů ​​[50]. Levandule může inhibovat aktivitu sympatického nervu a lipolýzu prostřednictvím aktivace H3 receptorů. Hypotalamické suprachiasmatické jádro a histaminové neurony zapojené do lipolytických reakcí na levandulový olej a fosforylaci tyrosin BIT (molekuly mozkového imunoglobulinu s aktivačními motivy na bázi tyrosinu, člen rodiny signálních regulačních proteinů) relevantních signálních drah [50].


Dr. Eric Zielinski, Průvodce esenciálními oleji pro Alzheimerovu chorobu, demenci a léky

Výjimečné výsledky u onemocnění Alzheimer

Použití levandulového esenciálního oleje ve vysoké kvalitě na motorickou aktivitu a její vztah k dopaminergní neurotransmisi ukázaly, že intraperitoneální aplikace levandule signifikantně zvýšil aktivitu rotarodu a potencoval dopaminové receptory subtypu D3 v myších čichových bulbech [45]. Levandulový olej také doporučuje modulovat GABAergní neurotransmisi, zejména na GABAA receptorech, a zvýšit inhibiční tonus nervového systému Levandulový olej v závislosti na dávce inhibovalo uvolňování histaminu a anti-DNP IgE indukovanou sekreci tumor nekrotizujícího faktoru alfa z peritonea žírné buňky u myší [47]. Bylo prokázáno, že levandulový olej inhibuje sympatické nervy inervující bílou a hnědou tukovou tkáň a nadledvinka a excituje parasympatický žaludeční nerv [48, 49]. Vůně levandulového oleje a zejména jeho složka linalool ovlivňuje autonomní nervů, pravděpodobně prostřednictvím histaminergní reakce, snižuje lipolýzu a produkci tepla (výdej energie) a zvyšuje chuť k jídlu a tělesné hmotnosti u potkanů ​​[50]. Levandule může inhibovat aktivitu sympatického nervu a lipolýzu prostřednictvím aktivace H3 receptorů.

Hypotalamické suprachiasmatické jádro a histaminové neurony zapojené do lipolytických reakcí na levandulový olej a fosforylaci tyrosin BIT (molekuly mozkového imunoglobulinu s aktivačními motivy na bázi tyrosinu, člen rodiny signálních regulačních proteinů) relevantních signálních drah [50].

Dr. Eric Zielinski, Průvodce esenciálními oleji pro Alzheimerovu chorobu, demenci
a léky


Použití levandulového esenciálního oleje ve vysoké kvalitě u Alzheimera

https://docplayer.net/221111235-Essential-oils-for-alzheimer-s-dementia-remedy-guide.html

Tvrdí to výzkumnice a kolegyně z Harvard Medical School Dr. Rebecca Erwin Wells.

„Víme, že přibližně u 50 % lidí s diagnostikovanou mírnou kognitivní poruchou – mezistupněm mezi očekávaným poklesem normálního stárnutí a závažnějším kognitivním zhoršením spojeným s demencí – se může do pěti let rozvinout demence. A bohužel víme, že v současné době neexistují žádné léky schválené FDA, které by mohly zastavit tuto progresi. (5)

Všeobecně se tvrdí, že Alzheimerova choroba je jedinou nemocí mezi 10 nejčastějšími příčinami úmrtí v Americe, které nelze zabránit, vyléčit ji ani ji zpomalit. Nic však nemůže být dále od pravdy! Autor bestsellerů New York Times Dale Bredesen, MD prokázal, že Alzheimerovu chorobu lze zvrátit, má dvě knihy, které popisují jeho zjištění……. Esenciální oleje – nejlepší z nejlepších Levandule

https://naturallivingfamily.com/essential-oils-alzheimers/

„Úzkost a deprese“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612440

 

Úzkost, deprese a levandule

Levandule se používá při léčbě úzkostných poruch a souvisejících stavů. Byly identifikovány tři klinické studie, které byly zkoumány měl účinnost orálního levandulového oleje (silexan; esenciální olej vyrobený z květů levandule parní destilací), podávaný jednou denně v dávce 80 mg/den, pro subsyndromální (smíšenou) úzkostnou poruchu a generalizovanou úzkostnou poruchu, stejně jako neklid a agitovanost. Anxiolytikum účinek levandule byl lepší než placebo u 221 pacientů trpících úzkostnou poruchou. Levandule navíc zlepšila související příznaky jako např. je neklid, poruchy spánku a somatické potíže a měl pozitivní vliv na celkovou pohodu a kvalitu života [51, 52].

Podle této studie to byl u 
dospělí s generalizovanou úzkostnou poruchou zkoumali účinnost 6týdenního perorálního levandulového oleje (Silexan, 80 mg/den) ve srovnání s lorazepamem. Tato studie ukazuje, že levandule je účinná při zmírňování generalizované úzkosti srovnatelné s 0,5 mg/den lorazepamu [53]. Zmírnění úzkosti a zlepšení nálady bylo hlášeno u 36 pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče, kteří dostávali aromaterapii levandulovým olejem (zředěným na 1% koncentraci) [54]. Stejné výsledky byly hlášeny u čtrnácti pacientů s EC léčeni chronickou hemodialýzou [55]. Průzkum na dlouhodobém neurologickém oddělení prokázal zvýšenou náladu a skóre spánku psychického stresu po aromaterapii levandulí v doprovodu tea tree a rozmarýnu.

Výzkum vlivu levandulové aromaterapie (zředěné na 2% koncentraci) na úzkost a depresi u rizikových žen po porodu ukazuje l 
významné zlepšení edinburské škály postnatální deprese a škály generalizované úzkostné poruchy po čtyřech po sobě jdoucích dnech podávání levandule [57] ]. Vůně levandule snižovala úzkost u zubních pacientů; nemá však žádný vliv na zubní úzkost spojenou s myšlenky na budoucí návštěvu zubaře [58, 59]. Při testování vizuálních analogových škál pro hodnocení úzkosti se navrhuje, aby levandule je jednoduchá, nízkoriziková a nákladově efektivní intervence s potenciálem zlepšit předoperační úzkost [60].

Orálně podávané levandulové kapsle obsahující 100 nebo 200 μl organického oleje Lavandula angustifolia byly testovány na reakce na filmové klipy vyvolávající úzkost. V tato studie hodnotila State Trait Anxiety Inventory, náladu, škálu pozitivních a negativních vlivů, srdeční frekvenci a galvanickou odezvu kůže, 
stejně jako kolísání srdeční frekvence po podání levandule naznačuje, že levandule má anxiolytické účinky u lidí s nízkou úzkostí, ale tyto účinky se nemusí rozšířit na těžké úzkostné stavy [61]. Klinická studie poukazuje na antidepresivní účinek levandule. Adjuvantní terapie levandulová tinktura (1:5 v 50% alkoholu; 60 kapek/den) a imipramin (100 mg/den) v léčbě 48 dospělých ambulantních pacientů osoby trpící mírnou až středně těžkou depresí vedly k lepšímu a dřívějšímu zlepšení.

Anticholinergní vedlejší účinky imipraminu, jako je suchost v retence v ústech a moči, byly pozorovány méně často, když byla levandule podávána s impraminem. Tyto výsledky naznačují, že levandule ano účinná adjuvantní terapie v kombinaci s imipraminem, která vede k lepšímu a rychlejšímu zlepšení symptomů deprese.

„Psychika a nervový systém“

Klinická studie na lidech na psychiatrických klinikách

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612440/

Nespavost a levandule Levandule byla navržena jako vynikající přírodní lék na léčbu nespavosti a zlepšení kvality spánku. Jednoduše zaslepené randomizované studie zkoumající účinnost levandulového zápachu na kvalitu spánku ukázaly, že levandule zlepšila průměrné skóre nekvality spánku u patnácti zdravých studentů [74], u šedesáti čtyř pacientů s ischemickou chorobou srdeční [75] a u 34 pacientů. ženy středního věku s nespavostí [76]. Bylo léčeno deset jedinců s nespavostí ověřenou skóre 5 nebo více v Pittsburghském indexu kvality spánku (PSQI) vůně levandule. Šest až osm kapek levandulového oleje přidaných do kazety každou noc zlepšilo skóre PSQI o 2,5 bodu. Výraznější zlepšení bylo pozorováno u žen a mladších účastníků. Mírnější insomnie se také zlepšila více než těžká insomnie [77]. Pero použilo přípravek s levandulovým olejem (80 mg/den) prokázal významný příznivý vliv na kvalitu a délku spánku a zlepšil celkové duševní a fyzické zdraví bez by způsobilo nežádoucí sedativní nebo jiné lékově specifické účinky u 221 pacientů trpících subsyndromální (smíšenou) úzkostnou poruchou [52]. Bylo prokázáno, že směs esenciálních olejů včetně levandule, bazalky, jalovce a sladké majoránky snižuje poruchy spánku a celkově zlepšuje pohodu u starších pacientů [78]. V klinické studii čtyř geriatrických pacientů závislých na benzodiazepinech došlo po ukončení léčby benzodiazepiny k výraznému zkrácení doby spánku, která byla obnovena na předchozí úroveň nahrazením aromaterapie levandulí olej. Tato studie naznačila, že okolní levandulový olej lze použít jako dočasnou úlevu pro pokračující léčbu nespavosti a snižuje nežádoucí účinky těchto léků [79].Další výzkumy Levandule lékařské a jejích vynikajících výsledků

1.CavanaghHMA, WilkinsonJM. Biologicalactivitiesoflavenderessentialoil.PhytotherapyResearch.2002;16(4):301–308.[PubMed][Google Scholar]

2.WoronukG, DemissieZ, RheaultM, Mahmoud S. Biosynthesisand therapeuticpropertiesoflavandulaessentialoilconstituents.Planta Medica.2011;77(1):7–15.[PubMed][Google Scholar]

3.PrasharA, Locke IC, EvansCS. Cytotoxicity oflavenderoiland itsmajor componentsto humanskin cells.Cell Proliferation.2004;37(3):221–229.[PMC free article][PubMed][Google Scholar]

4.SetzerWN. Essentialoilsand anxiolyticaromatherapy.Natural ProductCommunications.2009;4(9):1305–1316.[PubMed][Google Scholar]

5.SasannejadP, SaeediM, ShoeibiA, et al. Lavenderessentialoilin thetreatmentofmigraineheadache: a placebo-controlledclinicaltrial.EuropeanJournalofNeurology.2012;67(5):288–291.[PubMed][Google Scholar]

6.XuF, UebabaK, OgawaH, et al. Pharmaco-physio-psychologiceffectofayurvedicoil-drippingtreatmentusinganessentialoilfromLavendulaangustifolia.JournalofAlternativeand ComplementaryMedicine.2008;14(8):947–956.[PubMed][Google Scholar]

7.Morris N. Theeffectsoflavender(Lavendulaangustifolium) bathson psychologicalwell-being: twoexploratoryrandomizedcontrolstrials.ComplementaryTherapiesin Medicine.2002;10(4):223–228.[PubMed][Google Scholar]

8.JagerW, BuchbauerG, JirovetzL, FritzerM. Percutaneousabsorbtionoflavenderoilfroma massageoil.JournaloftheSociety ofCosmeticChemists.1992;43:49–54.[Google Scholar]

9.VakiliN, GorjiA. Psychiatry and psychology in medieval Persia.JournalofClinicalPsychiatry.2006;67(12):1862–1869.[PubMed][Google Scholar]

10.GorjiA, KhaleghiGhadiriM. Historyofepilepsyin Medieval Iranianmedicine.Neuroscienceand BiobehavioralReviews.2001;25(5):455–461.[PubMed][Google Scholar]

11.GorjiA, GhadiriMK. Historyofheadachein medieval Persianmedicine.Lancet Neurology.2002;1(8):510–515.[PubMed][Google Scholar]

12.GorjiA. Pharmacologicaltreatmentofheadacheusingtraditionalpersianmedicine.Trendsin PharmacologicalSciences.2003;24(7):331–334.[PubMed][Google Scholar]

13.DennerSS. Lavandulaangustifoliamiller: englishlavender.HolisticNursingPractice.2009;23(1):57–64.[PubMed][Google Scholar]

14.GilaniAH, Aziz N, KhanMA, et al. Ethnopharmacologicalevaluationoftheanticonvulsant, sedativeand antispasmodicactivitiesofLavandulastoechasL.JournalofEthnopharmacology.2000;71(1-2):161–167.[PubMed][Google Scholar]

15.UmezuT. Behavioraleffectsofplant-derivedessentialoilsin theGellertype conflicttest in mice.JapaneseJournalofPharmacology.2000;83(2):150–153.[PubMed][Google Scholar]

16.HritcuL, CioancaO, HancianuM. Effectsoflavenderoilinhalationon improvingscopolamine-inducedspatialmemoryimpairmentin laboratoryrats.Phytomedicine.2012;19(6):529–534.[PubMed][Google Scholar]

17.UmezuT, Nagano K, Ito H, KosakaiK, SakaniwaM, MoritaM. Anticonflicteffectsoflavenderoiland identificationofitsactiveconstituents.PharmacologyBiochemistryand Behavior.2006;85(4):713–721.[PubMed][Google Scholar]

18.Shaw D, AnnettJM, DohertyB, Le

 

Připravil: Organic Lavandula Bohemia team
V Praze 20. září 2023

levandulové údolí